Hier bent u:

Klachtenregeling L&E PO

In iedere organisatie kan het voorkomen dat er klachten zijn. Het kan hier gaan over een variëteit aan klachten; over het onderwijs dat gegeven wordt, over een leerkracht, over de school als geheel, maar ook over ongewenste zaken zoals seksuele intimidatie en discriminatie.
                                              
Bij klachten is de eigen leerkracht van uw kind(eren) het eerste aanspreekpunt. Wendt u zich met klachten het eerst tot hem of haar. Is de klacht bij de desbetreffende leerkracht niet naar tevreden­heid opgelost, dan kunt u gaan praten met de locatiecoördinator. Deze zal dan met u de klacht bespreken en behandelen.
De locatiecoördinator zal de directeur van de school op de hoogte houden van uw klacht. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om de directeur direct te betrekken bij het gesprek over de klacht.
Als u er samen met de directeur van de school niet uitkomt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur. In de regel zal de sectordirectie dan met u in gesprek gaan, om te bezien hoe uw klacht kan worden opgelost.
Een enkele keer komt het voor dat een ouder niet tevreden is over de afhandeling van de klacht. Dan kan deze zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie. Het adres vindt u hieronder.
 
In geval het een klacht betreft aangaande ongewenste seksuele intimiteiten (1), wordt deze niet zo maar binnen de organisatie opgelost.
In het kader van deze klachtenregeling voor ernstige en/of zeer gevoelige situaties hebben wij de directeur als contactpersoon aangesteld, met als taak door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon - iemand van buiten de schoolorganisatie - zal eerst nagaan of u geprobeerd hebt de klacht binnen de school op te lossen, of dat dit alsnog mogelijk is. Is dit niet mogelijk, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen met het indienen van een klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.
Het schoolbestuur heeft zich daartoe aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie, die gevestigd is in Utrecht.
Verstaan wordt onder ongewenste intimiteiten: “Alle als ongewenst ervaren, seksueel getinte aandacht die verbaal (met woorden), non-ver­baal (zonder woorden, maar bijvoorbeeld via gebaren) of fysiek kan zijn".
Het kan gaan om gesprekken, grapjes of aanrakingen die seksueel geladen zijn. Uiteraard is ons hele doen en laten erop gericht, ongewenste intimiteiten waarbij leerlingen betrokken zijn te voorkomen. Belangrijke zaken daarvoor zijn voor ons een goed en veilig, plezierig schoolklimaat waarbin­nen geen ruimte is voor dergelijke gedragingen.
  
Klachtencommissies
Landelijke klachtencommissie                            tel:     030 - 2809590
Secretariaat, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht   
                                                
Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen    tel:     050 - 3674000
GGD algemeen                                                                                    
Postbus 584, 9700 AN Groningen                                                                      
 
Zie hier onze klachtenregeling L&E PO
PrintPagina printen