Hier bent u:

Klachtenregeling L&E PO

Als er klachten zijn van ouders/verzorgers of leerkrachten, dan kunnen zij zich wenden tot hun direct leidinggevende, dan wel de verantwoordelijke functionaris van een locatie.

Voor ouders is dat in eerste instantie de groepsleerkracht. Indien dit geen bevredigend effect heeft, kan contact worden opgenomen met de directeur. Voor  scholen die een schoolleider hebben is de schoolleider de eerste optie. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kan de eindverantwoordelijke directeur worden benaderd.

Indien dit niet tot een gewenst resultaat leidt of er bijvoorbeeld door (tijdelijk) verstoorde verhouding niet tot een oplossing kan worden gekomen, is er de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen. 

Mocht de bemoeienis van een vertrouwenspersoon onvoldoende zijn voor een goede oplossing, dan kan er een klacht worden ingediend bij de directeur-bestuurder primair onderwijs. Deze zal zich vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid de klacht in behandeling nemen met als doel tot een bevredigende oplossing te komen. Mensen met klachten hebben, kunnen en mogen als ze de vertrouwenspersoon als stap willen overslaan, direct de directeur-bestuurder betrekken.

Mocht ook deze interventie en bemoeienis van de directeur-bestuurder niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht worden ingediend bij de Landelijke Geschillen commissie, waar Schoolbestuur L&E bij is aan gesloten. Het Reglement Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is te vinden op de site. Zie ook: www.onderwijsgeschillen.nl.
PrintPagina printen